Skip to main content

Порез на имовину

У складу са чланом 38. став  7. тачка 7. подтачка 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Службени гласник РС”, број 80/02…95/18) од 01.01.2019. године подношење пореских пријава за утврђивање пореза на имовину у електронском облику обавезно је за обвезнике које воде пословне књиге. Пријаве се подносе до 31. марта сваке пореске године са утврђеним порезом за ту годину.

Подзаконски прописи у односу на утврђивање пореза на имовину: