Skip to main content

Спречавање злостављања на раду

Обавештење запосленима

Обавештавају се запослени, да је, шодно одредбама чланова 13. и 14. Закона о спречавању злостављања на раду („Сл. гласник РС“ бр. 36/2010) и Обавештењем о забрани злостављања и сексуалног узнемиравања на раду и злоупотреби права на заштиту од таквог понашања, запослени који сматра да је изложен злостављању подноси образложени захтев за покретање поступка за заштиту од злостављања одговорном лицу послодавца. Захтев може поднети и представник синдиката, лице надлежно за послове безбедности и здравља на раду, представник запослених за безбедност и здравље на раду или одбор за безбедност и здравље на раду, уз писмену сагласност запосленог који сматра да је изложен злостављању.

Ако се за злостављање терети одговорно лице у правном лицу, односно послодавац са својством физичког лица, запослени који сматра да је изложен злостављању може поднети захтев за покретање поступка посредовања непосредно том лицу.

Ако се за злостављање терети одговорно лице у правном лицу, односно послодавац са својством физичког лица, запослени који сматра да је изложен злостављању може, до истека рока застарелости за покретање поступка за заштиту од злостављања код послодавца утврђеног овим законом, и без подношења захтева за покретање поступка посредовања код послодавца, покренути поступак пред надлежним судом.

Начелник
Општинске управе
Седлар Петер с.р.

Преузми решење>>