Skip to main content

Друштвена брига о деци

Дечији додатак

Обнова дечијег додатка

Родитељки додатак

Остваривање права на родитељски додатак у породици за прво, друго, треће и четврто дете у Општини Бачка Топола

Накнада зараде за време родитељског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета

Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

Издавање уверења о разним својствима по правима из области заштите деце и породице

Ученички и студенстки дом

Студентске и ученичке стипендије или кредити

Стипендије за студенте


Захтев за остваривање права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбено зграде или стално по основу рођења детета мајке-НС мајка стан

Захтев за остваривање права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбено зграде или стално по основу рођења детета мајке-НС отац стан