Skip to main content

Обнова дечијег додатка

Ради остваривања права на дечји додатак у континуитету, корисник дечјег додатка може обновити захтев најраније 30 дана пре истека важности решења. Ако корисник обнови захтев по истеку важности решења, право на дечији додатак признаје се од дана поднетог захтева .

 Потребна документација: 

  • Захтев за обнову дечијег додатка , 

  • Потврда о приходима у три месеца која претходе месецу у којем је поднет захтев за све чланове заједничког домаћинства – који остварују  приходе , 

  • Уверење о имовном стању ,

  • Доказ о незапослености ,

  • Докази о свим променама насталим у међувремену а које су од утицаја на остваривање права на дечији додатак . 

-Ослобођено плаћања таксе 

 

Детаљне информације се могу добити у Служби друштвене бриге о деци.

Контакт особа: 

Наташа Косановић

027/715-310