Skip to main content

Obnova dečijeg dodatka

Radi ostvarivanja prava na dečji dodatak u kontinuitetu, korisnik dečjeg dodatka može obnoviti zahtev najranije 30 dana pre isteka važnosti rešenja. Ako korisnik obnovi zahtev po isteku važnosti rešenja , pravo na dečiji dodatak priznaje se od dana podnetog zahteva .

 Potrebna dokumentacija: 

  • Zahtev za obnovu dečijeg dodatka , 

  • Potvrda o prihodima u tri meseca koja prethode mesecu u kojem je podnet zahtev za sve članove zajedničkog domaćinstva – koji ostvaruju  prihode , 

  • Uverenje o imovnom stanju ,

  • Dokaz o nezaposlenosti ,

  • Dokazi o svim promenama nastalim u međuvremenu a koje su od uticaja na ostvarivanje prava na dečiji dodatak . 

-Oslobođeno plaćanja takse 

 

Detaljne informacije se mogu dobiti u Službi društvene brige o deci.

Kontakt osoba: 

Nataša Kosanović

027/715-310