Skip to main content

Регистрација стамбених заједница

Линк до wеб странице министарства >>

Презентација закона о становању >>

Саветодавна помоћ >>

Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда >>

Преузми кућни ред >>

Поштовани грађани,

            Ступањем на снагу Закона о становању и одржавању зграда (''Сл.гласник РС'', бр. 104/16 и 09/2020 – др. закон) дана 31.12.2016. године престао је да важи Закон о одржавању стамбених зграда ("Сл. гласник РС", бр. 44/95, 46/98, 1/01 – УС, 101/05 – др. закон, 27/11 – УС,  88/2011), на основу кога је општина Бачка Топола водила евиденцију Скупштина/Савета зграда и издавала уверења о формирању Скупштине/Савета зграде и избору председника у складу са чл. 162. Закона о општем управном поступку (“Сл.лист СРЈ” бр. 33/97 31/01 и „Сл.гласник РС“, бр. 30/2010).

+ Образац пријаве за регистрацију стамбене јединице >>

+ Додатак пријави >>

+ Образац пријаве за ажурирање података >>

+ Модел записника са седнице и одлука о избору управника стамбене јединице >>

+ Документација за регистрацију стамбене заједнице >>

+ Закон о становању и одржавању зграда >>

+ Правилник о садржини регистра и документацији >>

+ Правилник о програму испита и начину полагања испита >>

Новим Законом о становању и одржавању зграда прописана је обавеза скупштина или савета зграда који су формирани у складу са прописима који су важили до ступања на снагу овог закона, односно до 31.12.2016. године, као и обавеза власника посебних делова зграде у којој није формирана скупштина или савет зграде, да у року од шест месеци од дана почетка рада Регистра изврше регистрацију стамбене заједнице подношењем пријаве регистру од стране управника или другог законом овлашћеног лица у складу са чл. 22. и 23. Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16 и 09/2020 – др. закон).

Овим путем вас обавештавамо да је почела регистрација стамбених заједница које се налазе  на територији општине Бачка Топола, подношењем пријава за регистрацију ОдеЉењу за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и привреду Општинске управе Бачка Топола (у даЉем тексту: ОдеЉење).

            Регистар стамбених заједница (у даЉем тексту: Регистар) води ОдеЉење у складу са Законом о становању и одржавању зграда (''Службени гласник Републике Србије'', број 104/16 и 09/2020 – др. закон).

Регистар је електронска база података и докумената у којој су садржани подаци о стамбеним заједницама на територији сваке локалне самоуправе, а јединствену, централну и јавну базу података у којој су обједињени подаци о стамбеним заједницама из свих регистара на територији Републике Србије води Републички геодетски завод.

            Регистратор је лице које је овлашћено за вођење Регистра и које је дужно да обезбеди законито, ажурно и тачно вођење Регистра.

У складу са чл. 19. Закона о становању и одржавању зграда у поступку регистрације, Регистратор врши искЉучиво проверу формалних услова за упис података у Регистар, који су предмет регистрације и објавЉивања, на основу чињеница из пријаве и приложених докумената, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у којима су документи донети.

Регистратор проверава испуњеност следећих услова:

 1. надлежност за поступање по пријави,

 2. да ли је подносилац пријаве лице које, у складу са Законом, може бити подносилац такве пријаве,

 3. да ли пријава садржи све прописане податке и документе,

 4. да ли су подаци наведени у пријави у складу са регистрованим подацима и документима, и

 5. да ли је уз пријаву доставЉен доказ о уплати прописане административне таксе.

Покретање поступка регистрације:

 • Поступак регистрације покреће се подношењем пријаве ОдеЉењу путем писарнице у Општинској управи Бачка Топола, ул. Маршала Тита број 30.

 • Образац пријаве за упис у Регистар са прегледом докумената која су потребна да се приложе уз пријаву, заинтересована лица могу добити на писарници или на интернет страници општине Бачка Топола.

 • Уз пријаву прилаже се и доказ о уплати локалне административне таксе у износу од 350,00 динара за захтев и решење.

Документација и прописи за регистрацију стамбене заједнице:

 1. Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице,

 2. Додатак пријави,

 3. Образац пријаве за ажурирање података,

 4. Модел записника са седнице и одлука о избору управника стамбене заједнице,

 5. Потребна документа за регистрацију стамбене заједнице,

 6. Закон о становању и одржавању стамбених зграда (''Сл. гласник РС'', број 104/16 и 09/2020 – др. закон),

 7. Правилник о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и евиденцију података о стамбеним заједницама, као и начину подношења података и докумената (''Сл. гласник РС'', бр. 49/17),

 8. Правилник о програму испита и начину полагања испита, условима за стицање и одузимање лиценце за професионалног управника и садржини регистра професионалних управника (''Сл. гласник РС'', бр. 41/17).

 

Контакт особа:

Слађана Мудринић, дипл.правник, тел. 024/715-310/лок 119  

Е-маил: сладана.мудриниц@бтопола.орг.рс