Skip to main content

Јавно предузеће за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне поптрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола

Званичнан назив установа: Јавно предузеће за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне поптрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола

Адреса: Маршала Тита 70., 24300 Бачка Топола

Број телефона: 024/715-177

Е-маил адреса:  jpgradzem@stcable.net 

Интернет страница: www.gradurbt.rs


Јавно предузеће за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола основано је 19.09.1996.године.

У складу са одредбама Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, број 15/16), извршено је усклађивање Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа („Сл.лист општине Бачка Топола“ број 6/2013 и 11/2013). Скупштина општине Бачка Топола дала је сагласност на измену Одлуке, („Сл.лист општине Бачка Топола“ 17/2016) по којој Јавно предузеће није више индиректни корисник буџета  и наставља са радом у складу са овом Одлуклом.

Претежна делатност Јавног предузећа је: 71.11 архитектонска делатност.

Јавно предузеће је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга посебно.

-уређење грађевинског земљишта, старање о његовој заштити, рационалом и одрживом коришћењу и обављању и других послова у складу са Законом и актима општине Бачка Топола,

-урбанистичко планирање и уређење простора и насеља,

-управљањем општинским и некатегорисаним путевима, улицама у насељима општине Бачка Топола

-архитектонске и инжењерске делатности и техничког саветовања,

-израда планова, надзора за потребе Општине Бачка Топола и за потребе директни и индиректних буџетских корисника

-обавља и друге стручне послове у вези примене Закона којим се уређује област планирања и изградње објеката.