Skip to main content

Javno preduzeće za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju objekata zajedničke komunalne poptrošnje i urbanističko planiranje i uređenje Bačka Topola

Zvaničnan naziv ustanova: Javno preduzeće za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju objekata zajedničke komunalne poptrošnje i urbanističko planiranje i uređenje Bačka Topola

Adresa: Maršala Tita 70., 24300 Bačka Topola

Broj telefona: 024/715-177

E-mail adresa: jpgradzem@stcable.net 

Internet stranica: www.gradurbt.rs


Javno preduzeće za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju objekata zajedničke komunalne potrošnje i urbanističko planiranje i uređenje Bačka Topola osnovano je 19.09.1996.godine.

U skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima („Sl.glasnik RS“, broj 15/16), izvršeno je usklađivanje Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju Javnog preduzeća („Sl.list opštine Bačka Topola“ broj 6/2013 i 11/2013). Skupština opštine Bačka Topola dala je saglasnost na izmenu Odluke, („Sl.list opštine Bačka Topola“ 17/2016) po kojoj Javno preduzeće nije više indirektni korisnik budžeta  i nastavlja sa radom u skladu sa ovom Odluklom.

Pretežna delatnost Javnog preduzeća je: 71.11 arhitektonska delatnost.

Javno preduzeće je osnovano radi obezbeđivanja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa, kao i redovnog zadovoljavanja potreba korisnika proizvoda i usluga posebno.

-uređenje građevinskog zemljišta, staranje o njegovoj zaštiti, racionalom i održivom korišćenju i obavljanju i drugih poslova u skladu sa Zakonom i aktima opštine Bačka Topola,

-urbanističko planiranje i uređenje prostora i naselja,

-upravljanjem opštinskim i nekategorisanim putevima, ulicama u naseljima opštine Bačka Topola

-arhitektonske i inženjerske delatnosti i tehničkog savetovanja,

-izrada planova, nadzora za potrebe Opštine Bačka Topola i za potrebe direktni i indirektnih budžetskih korisnika

-obavlja i druge stručne poslove u vezi primene Zakona kojim se uređuje oblast planiranja i izgradnje objekata.