Skip to main content

Јавни позиви

Позив физичким лицима за категоризацију угоститељских објеката

  Законом о угоститеЉству (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 17/2019) прописана је обавеза угоститеЉа који пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и објектима сеоског туристичког домаћинства, да изврши категоризацију тих објеката.

Захтев за категоризацију се подноси преко еТуристе.

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта

Урбанистички пројекат 673/22-УП од маја 2023. године, који се односи на урбанистичко архитектонску разраду локације – проширење садржаја пољопривредног комплекса, на катастарској парцели број 7673, к.о. Бачка Топола-град, израђен је од стране, правног лица “ЦОИНГ ДОО НОВИ САД“ са седиштем у Новом Саду, улица Булевар ослобођења, бр. 127, одговорни урбаниста је Марија Миливојевић маст.инж.арх.