Skip to main content

Издавање уверења о измиреним обавезама по основу локалних јаних прихода

Обвезник покреће поступак подношењем захтева за издавање уверења о измиреним пореским обавезама по основу локалних јавних прихода, за потребе решавања других питања и обавеза код надлежног органа као што су: остваривање права на дечији додатак, учешћа на тендеру остваривања права из области финансијске подршке породици са децом, остваривања права из области социјалне заштите – право на материјално обезбеђење и др.

Уз захтев странка подноси и доказ о уплати локалне административне таксе, осим у случајевима када је прописано ослобађање плаћања.

Захтев за издавање уверења физичком лицу

Захтев за издавање уверења правном лицу/предузетнику