Skip to main content

Повраћај више или погрешно наплаћеног пореза

Ако је обвезник уплатио више средстава, или је погрешно уплатио средства, подноси захтев за повраћај.
Лице може да се определи за повраћај погрешно плаћеног пореза или за намирење доспелих обавеза по другом основу путем прекњижавања.
Уз захтев обвезник доставља доказ о извшеној уплати, документацију на основу чега је извршена уплата и фотокопију личне карте.

>> Захтев за повраћај

>> Захтев за прекњижавање