Skip to main content

Стална радна тела

За разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, давање мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и вршење других послова у складу са Статутом и овим Пословником, образују се стална радна тела Скупштине

            Стална радна тела Скупштине образују се као одбори. Одбори Скупштине су:

 1. Одбор за административно-мандатна питања,

 2. Одбор за избор и именовања,

 3. Одбор за прописе и управу,

 4. Одбор за буџет, финансије, друштвено-економски развој и привреду,

 5. Одбор за друштвене делатности, образовање, социјална питања, здравство, омладину и спорт,

 6. Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности,и заштиту и унапређење животне средине,

 7. Одбор за рад и развој месних заједница и односе са верским заједницама,

 8. Одбор за пољопривреду и развој села,

 9. Одбор за представке и притужбе,

 10. Одбор за награде и признања,

 11. Одбор за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места,

 12. Одбор за борбу против корупције,

            Поред сталних радних тела предвиђених овим Пословником, Скупштина оснива посебна стална радна тела Скупштине, у складу са законом и Статутом, и то:

 1. Савет за младе,

 2. Савет за родну равноправност,

 3. Савет за здравље,

 4. Савет за праћење примене Етичког кодекса,

 5. Савет родитеља општине,

Услове за рад посебних радних тела и обавЉање стручних и административно-техничких послова обезбеђује Општинска управа.