Skip to main content

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je nosilac projekta Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine sa sedištem u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupuina broj 25, podnelo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA – Kanal „Svetićevo- Njegoševo“ i CS „Svetićevo“ podsistema „Tisa-Palić“ regionalnog sistema za snabdevanje vodom Severne Bačke na katastarskim parcelama broj 3787, 3785/13, 3785/14, 3785/15 sve u KO Novo Orahovo i 4710 KO Bačka Topola u Opštini Bačka Topola.

Uvid u sadržinu zahteva i priloženu dokumentaciju može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Bačka Topola u Bačkoj Topoli, ulica Maršala Tita broj 30 u kancelariji rukovodioca Odeljenja za prostorno planiranje, u periodu od 15. 03. 2024. do 25.03.2024. god. svakog radnog dana od 8,oo do 14,oo časova, kao i na zvaničnom sajtu: www.btopola.org.rs

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje ovom organu na gore navedenu adresu, o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

                                                                                                            RUKOVODILAC ODELJENJA
                                                                                                        Suzana Nešić Pataki, dipl.pravnik

Dokumentacija>>

Desni baner