Skip to main content

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је носилац пројекта Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине са седиштем у Новом Саду, Булевар Михајла Пупуина број 25, поднело захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – Канал „Светићево- Његошево“ и ЦС „Светићево“ подсистема „Тиса-Палић“ регионалног система за снабдевање водом Северне Бачке на катастарским парцелама број 3787, 3785/13, 3785/14, 3785/15 све у КО Ново Орахово и 4710 КО Бачка Топола у Општини Бачка Топола.

Увид у садржину захтева и приложену документацију може се извршити у просторијама Општинске управе Бачка Топола у Бачкој Тополи, улица Маршала Тита број 30 у канцеларији руководиоца Одељења за просторно планирање, у периоду од 15. 03. 2024. до 25.03.2024. год. сваког радног дана од 8,оо до 14,оо часова, као и на званичном сајту: www.btopola.org.rs

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљење овом органу на горе наведену адресу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

                                                     РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
                                                    Сузана Нешић Патаки, дипл.правник

Документација>>

Desni baner