Skip to main content

Општинско правобранилаштво Општине Бачка Топола

Адреса за пријем поште:

поштански фах 9

24300 Бачка Топола


Решење о постављењу Општинског правобраниоца Општине Бачка Топола


ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
24300 Бачка Топола, Маршала Тита 30
тел. 064/8624-476
е-маил: pravobranilac@btopola.org.rs
Дактилограф

Опис послова: обавља дактилографске послове односно куца све врсте поднесака, дописа, материјала и извештаја за потребе Правобранилаштва, врши административне и техничке послове пријема аката и поднесака из надлежности Правобранилаштва и завођења у евиденцију Правобранилаштва, отпрема службену пошту органима Општине и другим органима и лицима, умножава, копира и скенира материјал и акта, води одговарајуће евиденције за пријем и отпрему службене поште, распоређује примљена акта и улаже у списе предмета, врши друге послове, у складу са прописима о канцеларијском пословању, доставља
обрађен материјал адресантима на територији насељеног места Бачка Топола, припрема предмете за архиву, по потреби обавља и друге послове по налогу правобраниоца.
УСЛОВИ: Без обзира на степен стручне спреме и радно искуство, потребан сертификат о завршеном курсу дактилографије, знање рада рачунару-МС Оффице и возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: Пријаве са личном и радном биографијом слати на адресу: pravobranilac@btopola.org.rs. Информације је могуће добити на број телефона: 064 8624476. Рок за пријаву: 29.03.2024. године.