Skip to main content

Локални омбудсман

Миладин Нешић рођен је 03. новембра 1958. године у Старој Моравици. Основну школу похађао у Старој Моравици и Пачиру. Гимназију је похађао у Бачкој Тополи а Правни факултет у Новом Саду завршио 1981. године. Радио у више привредних друштава (,,Нива,, Нови Сад, ,,Митекс,, Стара Моравица, ,,Медисан холдинг,, Нови Сад), као директор сектора или генерални директор.

У периоду 1986.-1989. секретар Скупштине општине Бачка Топола. Обављао више јавних и друштвених функција и поседује већи број цертификата за одређена стручна знања. Ожењен, отац двоје деце.

Као Локални омбудсман општине Бачка Топола, Миладин Нешић је  посвећен свим активностима на плану унапређења људских, грађанских и мањинских права те учествује у едукативним активностима на овом плану. Један је од иницијатора оснивања Удружења локалних омбудсмана Србије, које је касније прерасло у Удружење омбудсмана Србије, чији је Председник. Такође је лиценцирани медијатор, иницијатор оснивања Центра за медијацију општине Бачка Топола, један од оснивача Националног удружења медијатора Србије и члан Управног одбора Националног удружења медијатора Србије. Као Локални омбудсман изабран је на ову функцију на седници Скупштине општине Бачка Топола дана 30.-ог маја 2019.-е године на мандатни период од 5 година.


Локални омбудсман

Овај орган почео је са радом у Општини Бачка Топола од 01.04.2003.године, као Грађански бранилац, и по томе је општина Бачка Топола прва у Републици Србији, односно тадашњој Државној заједници Србија и Црна Гора. Касније овај орган функционише под називом Заштитник грађана а сада као Локални омбудсман. Локални омбудсман по сада важећој Одлуци о Локалном омбудсману Општине Бачка Топола (,,Сл. Лист Општине Бачка Топола,, број:5/2019), која је донета од стране Скупштине општине Бачка Топола дана 30. маја 2019. године, установљен је као независан и самосталан орган који штити права грађана и контролише рад општинске управе, посебних организација и служби општине Бачка Топола, као и других органа и организација, предузећа и установа чији је оснивач Општина Бачка Топола а којима су поверена јавна овлашћења. Поступак пред Локалним омбудсманом није јаван.

Локалног омбудсмана Општине Бачка Топола бира Скупштина општине Бачка Топола на мандатни период од 5 година према условима прописаним Одлуком.

Локални омбудсман се стара о заштити и унапређењу људских, грађанских и мањинских права и слобода.

Под појмом грађанин, у смислу наведене одлуке подразумевају се физичка лица, домаћи и страни држављани, лица без држављанства, као и домаћа и страна правна лица о чијим правима и обавезама одлучују органи управе.

Локалном омбудсману могу се обратити грађани у сваком случају када сматрају да им је неко право повређено. У случају да се ради о надлежности Заштитника грађана Републике Србије или Покрајинског заштитника грађана-Омбудсмана, Локални омбудсман Општине Бачка Топола ће сарађивати са истима по питању заштите права, односно уступити тај случај истима на даљу надлежност.

Локалном омбудсману се могу обратити грађани и у свим случајевима када имају одређена питања или нејасноће у вези са остваривањем својих права у ком случају ће их заштитник грађана упутити на који начин да своја права остваре.


+ Удружење локалних омбудсмана Србије >>

+ Национално удружење медијатора Србије>>


Контакт: Бачка Топола, Маршал Тита 30.

Телефон: 024/715-310

              063/11 09 551

Е-маил: nesic.miladin@btopola.org.rs 

Радно време у Бачкој Тополи:

- У седишту у канцеларији у Бачкој Тополи радним данима и то уторак, среда, четвртак у времену од 10.00 до 14.00 часова

У Месним заједницама на територији општине Бачка Топола и то:

- Пачир. сваки први понедељак у месецу од 9.00 до 11.00 часова

- Карађорђево, сваки други понедељак у месецу од  месецу од 09.00 до 11.00 часова

- Мали Београд, сваки други понедељак у месецу од 11,00 до 13,00 часова

- Криваја, сваки трећи понедељак у месецу од 09,00 до 11,00 часова

- Стара Моравица, сваки први петак у месецу од 09.00 до 11.00 часова

- Бајша, сваки други петак у месецу од 9.00 до 11.00 часова

- Панонија, сваки други петак у месецу од 11.00 до 13.00 часова

- Ново Орахово, сваки трећи петак у месецу од 09.00 до 11.00 часова

- Гунарош, сваки четврти петак у месецу од 9.00 до 11.00 часова

За пријем се не треба посебно најавити. У хитним, изузетно оправданим,  случајевима грађани се могу обратити и ван наведеног времена.


Програм и план рада локалног омбудсмана за територију општине Бачка Топола за 2023. годину>>

Извештај о раду локалног омбудсмана за територију општине Бачка Топола за 2022. годину>>