Skip to main content

Општинско веће

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као  и седам чланова Општинског већа. Председник Општине је председник Општинског већа. Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији. Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине.

Tomik Nimrod

Нимрод Томик - заменик председника општине

Ресор за месне заједнице и међународну сарадњу

nimrod.tomik@btopola.org.rs

Mentuš Livia

Ментуш Ливиа

Ресор за финансије, удружења грађана и култура

livia.mentus@btopola.org.rs

Nađ Norbert

Нађ Норберт

Ресор за инвестиције и туризам

norbert.nadj@btopola.org.rs

Šefer Atila

Шефер Атила

Ресор за комуналне делатности и заштита животне средине

atila.sefer@btopola.org.rs

 

Ковач Виктор

Ресор за пољопривреду и привреду

viktor.kovacs@btopola.org.rs

Milan Janus

Милан Јанус

Ресор за образовање

milan.janus@btopola.org.rs

Marina Krsmanović

Марина Крсмановић

Ресор за здравство и социјалну заштиту

marina.krsmanovic@btopola.org.rs

Milan Obradović

Милан Обрадовић

Ресор за спорт и омладину

milan.obradovic@btopola.org.rs 

Тел: 024/715-899

Адреса: 24300 Бачка Топола, Маршала тита 38.