Skip to main content

Јавни оглас за прикупљање писмених понуда ради отуђења непокретности из јавне својине општине Бачка Топола-изграђене на катастарској парцели бр. 1263/2 у КО Бајша