Skip to main content

Месни самодопринос

У општини Бачка Топола путем спроведеног референдума уведен је самодопринос по месним заједницама. Самодопринос се плаћа:

  • на нето зараде, односно плате, као и на друга примања која имају карактер личних примања,
  • на приход од вршења самосталне делатности,
  • на приходе од пољопривреде и шумарства
  • на пензију, ако самовољно потпише пензионер.

Листа донетих пореских решења за 2016. годину>>

Листа донетих пореских решења за 2015. годину >>

Листа донетих пореских решења за 2014. годину >>

Подзаконски прописи у примени у односу на утврђивање пореза на имовину за 2017.годину, за непокретности на подручју општине Бачка Топола, сходно одредбама Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС”,број 26/2001...68/2014) су:

"Службени лист општине Бачка Топола" број 38/2022 од 24.11.2022.г.

"Службени лист општине Бачка Топола" број 29/2021 од 30.11.2021.г.

"Службени лист општине Бачка Топола" број 30/2020 од 24.11.2020.г.

"Слузбени лист општине Бачка Топола" број 16/2019 од 29.11.2019.г.

"Службени лист општине Бачка Топола" број 26/2018 од 23.11.2018.г.

“Службени лист општине Бачка Топола” број 28/2017 од 27.11.2017.г.

“Службени лист општине Бачка Топола” број 16/2016 од 24.11.2016.г.

“Службени лист општине Бачка Топола” број 16/2015 од 20.11.2015.г.

“Службени лист општине Бачка Топола” број 12/2014 од 06.11.2014.г.

“Службени лист општине Бачка Топола” број 14/2013 од 29.11.2013.г.

“Службени лист општине Бачка Топола” број 6/2011 од 16.06.2011.г.