Skip to main content

Studentske i učeničke stipendije ili krediti

Potrebna dokumentacija: 

  • Brošura za kredit ili stipendiju, (nabavlja se na fakultetu ili školi) 

  • Izjava o članovima porodice overena od strane dva svedoka, kod notara

  • Dokaz o prihodu porodice u prihodu januar-jun tekuće godine pribavljen od nadležnog organa (ili službe) i to: 

  • O primanjima iz radnog odnosa, odnosno o neto zaradi (bez poreza i doprinosa) svakog člana porodice, kao i o primanjima po osnovu penzijskog, socijalnog ili invalidskog osiguranja članova porodice u navedenom periodu. 

  • O prihodima od poljoprivrede-katastarski prihod za prethodnu godinu, (zatev se podnosi u Opštinskoj upravi, šalter 3)

  • O prihodu ostvarenom od imovine, kapitala, autorskih prava, prava industrijske svojine, ili samostalne delatnosti koja se oporezuje, u skladu sa zakonom. 

  • Nezaposlenog člana porodice dostavlja se izvod iz evidencije nezaposlenih lica pribavljen od nadležnog organa za tržište rada u opštini njegovog prebivališta i 

  • Za člana porodice na redovnim studijama i slično, dostavljaju se odgovarajući dokazi nadležnog organa. 

Oslobođeno plaćanja takse. 

 

Detaljne informacije se mogu dobiti u Uslužnom centru, šalter br. 3. 

Kontakt telefon 024/715- 310 lokal 130