Skip to main content

Poziv fizičkim licima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata

  Zakonom o ugostitelјstvu (,,Sl. glasnik RSˮ, br. 17/2019) propisana je obaveza ugostitelјa koji pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i objektima seoskog turističkog domaćinstva, da izvrši kategorizaciju tih objekata.

Zahtev za kategorizaciju se podnosi preko eTuriste.

S tim u vezi POZIVAMO sva fizička lica koja usluge smeštaja pružaju na način suprotan navedenom zakonu, da se u što kraćem roku obrate jedinici lokalne samouprave i podnesu zahtev za kategorizaciju ugostitelјskog objekta za smeštaj (kuća, apartman, soba ili seosko turističko domaćinstvo).

Po dobijanju rešenja o kategorizaciji ugostitelјski objekat i ugostitelј će biti evidentirani u sistem eTuriste, na koji način će, u skladu sa pozitivnim propisima,  moći da nastave sa pružanjem ugostitelјskih usluga smeštaja na zakonit način.

Fizičko lice u navedenim kategorisanim objektima ugostitelјske usluge može da pruža neposredno ili preko posrednika, koji može biti samo pravno lice ili preduzetnik. U slučaju posredovanja fizičko lice i posrednik zaklјučuju međusobni ugovor koji se radi evidentiranja dostavlјa organu jedinice lokalne samouprave.

 U suprotnom, na osnovu člana 92. stav 1. tačka  9) navedenog zakona fizičko lice je prekršajno odgovorno, a zaprećene kazne  se kreću u rasponu od 150.000 do 350.000 dinara.

Za sve dodatne informacije i pružanje stručne pomoći stojimo na raspolaganju i možete nam se obratiti putem maila ivana.rajic.torzic@btopola.org.rs ili na telefon 024/715-310 lokal 125.

Takođe, možete se obratiti i Ministarstvu turizma i omladine putem maila turizam@mto.gov.rs ili eturista@mto.gov.rs kao i na telefone 011/3149670 i 011/3139671.

Desni baner