Skip to main content

Javno preduzeće komunalno stambeno građevinske delatnosti "Komgrad"

Zvaničnan naziv ustanova: JP "KOMGRAD"

Adresa: Matije Korvina 18.

Broj telefona: 024/712-510

E-mail adresa: komgrad@stcable.rs

Internet stranica: www.komgrad.com

Društvene mreže: facebook - KOMGRAD BAČKA TOPOLA-TOPOLYA


 Javno preduzeće komunalno, stambeno, građevinske delatnosti KOMGRAD iz Bačke Topole, osnovano je od strane Opštine Bačka Topola kao Organizacija udruženog rada za obavljanje delatnosti od opšteg interesa na teritoriji naselja Bačka Topola 16.05.1977.godine. Od osnivanja do danas vršeno je usaglašavanje registracije ovog preduzeća sa zakonskim propisima da bi isto 28.12.1989.godine dobilo postojeći organizacioni oblik – Javno preduzeće.

Preduzeće se organizuje kao javno preduzeće u cilju ostvarivanja komunalnih delatnosti od opšteg interesa, na teritoriji opštine Bačka Topola i pružanja komunalnih usluga od značaja za ostvarenje životnih potreba fizičkih i pravnih lica u oblasti snabdevanja vodom za piće, prečišćavanja i odvođenja atmosferskih i otpadnih voda, upravljanja komunalnim otpadom, upravljanja grobljima i obavljanja pogrebnih usluga, održavanja ulica i puteva, održavanja čistoće na površinama javne namene, održavanja javnih zelenih površina, dimničarskih usluga, kao i zoohigijene u okviru koje funkcioniše transport otpada životinjskog otpada i hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica.

Misija preduzeća „Komgrad” Bačka Topola je obezbeđivanje uslova za uredno, kvalitetno i ekonomski zadovoljavajuće pružanje svih vrsta komunalnih usluga građanima opštine Bačka Topola s posebnim osvrtom na zaštitu životne sredine i stalnu brigu o zadovoljstvu korisnika usluga.