Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju samoslužne autoperionice

Preuzmi urbanistički projekat >>

Република Србија  Општина Бачка Топола, Општинска управа Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и привреду, у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) , и чланом 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања  („Службени гласник РС”, бр. 64/2015), орагнизује   

    ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА    Е-32/17-УП

ЗА ИЗГРАДЊУ САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ Пр+0

на адреси Бачка Топола ул. Кулски пут б.б.

на катастарској парцели бр.7598/1 к.о. Бачка Топола-град

Јавна презентација Урбанистичког пројекта  Е-32/17-УП, инвеститора Занатска радња  „ČESMA-INVEST“, Гршић Реља Апатин, ул Његошева бр.43 М.Тита бр.63,  у сврху  изградње самоуслужне аутоперионице Пр+0 , одржава се  у временском периоду од дана:  30. јуна  закључно са даном 6. јули 2017. године.

Материјал за јавну презентацију, са датумом израде  од маја  2017.год.  (текстуални и графички део) Урбанистичког пројекта  израђен јe од стране “ARHITOP”Д.О.О. Предузеће за пројектовање инжењеринг и услуге Бачка Топола,  одговорни урбаниста Саида Ћатиповић, лиценца број 200125311, доступан је у наведеном термину у Услужном центру Општинске управе Бачка Топола, М. Тита бр.30 у временском интервалу од 8,00 до 15,00 часова  као и на сајту: www.btopola.org.rs:

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми на писарници Општинске управе насловљено на Одељење за просторно планирање,     урбанизам, грађевинарство заштиту животне средине, комунално-стамбене послове, и привреду, општинске управе Бачка Топола  М.Тита бр.30, у току трајања јавне  презентације, закључно са 6. јулом 2017. године.

Примедбе и сугестије правних и физичких лица    се евидентирају и прослеђују од стране овог Одељења Комисији за планове општине Бачка Топола.

                       Одељење за просторно   планирање,     урбанизам, грађевинарство,
                       заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и привреду

                                                               Општинске управе Бачка Топола