Oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u prvom krugu u opštini Bačka Topola- digitalno javno nadmetanje

Predsednik opštine Bačka Topola je uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS br. 320-51-8487/2022-14 od dana 12.09.2022. god., doneo Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bačka Topola i raspisao Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Obaveštenje o upravljanju komunalnim otpadom

    Članom 22 .Odluke o upravljanju komunalnim otpadom i održavanju čistoće na površinama javne namene („Službeni list opštine Bačka Topola“, broj 26.1./22)  je propisano  da lice koje vrši sakuplјanje, transport, tretman, odnosno skladištenje posebnih vrsta otpada (upravlјanje istrošenim baterijama i akumulatorima, upravlјanje otpadnim ulјima, upravlјanje otpadnim gumama, upravlјanje otpadom od električnih i elektronskih proizvoda, upravlјanje otpadnim fluorescentnim cevima koje sadrže živu, upravlјanje otpadom koji sadržiazbest, upravlјanje otpadnim vozilima, up