„LépÉsKÉK - Kreirajmo zajedno svet koji je razumljiv i pristupačan i osobama sa intelektualnim teškoćama”

13-og i 14-og oktobra je održana konferencija povodom otvaranja projekta koji nosi naziv „LépÉsKÉK - Kreirajmo zajedno svet koji je razumljiv i pristupačan i osobama sa intelektualnim teškoćama”, a koji će Humanitarno društvo „Bethesda” realizovati u partnerstvo sa kolegama iz srodne organizacije iz Segedina.

Obaveštenje - procena uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje sistema za navodnjavanje ''Lukač'' na katastarskim parcelama broj 1554/2 i 1554/3 k.o. Mali Beograd sa crpilištem na k.p. broj 1307 k.o. Mali Beograd i cevovodom za snadbevanje na k.p. 2343 i 1307 k.o. Mali Beograd,  (investitor''Лукач путеви'' д.о.о.) 

Obaveštenje

Studija

Održan je 17. CACIB u Bačkoj Topoli

15. oktobra na Vašarištu je održana 17. Međunarodna izložba pasa u Bačkoj Topoli, koju je otvorio Tomik Nimrod, Zamenik predsednika opštine Bačka Topola.

U organizaciji Kinološkog društva Bačka Topola, međunarodno takmičenje je održano 17. put, ali je 41. put organizovana izložba pasa u Bačkoj Topoli.  Ove godine na takmičenje je prijavljeno 617 pasa iz 25 zemalja sveta.