Plan detaljne regulacije za deo bloka 2 u Bačkoj Topoli

Preuzmi materijal >>

Republika Srbija,  Opština Bačka Topola, Opštinska uprava Bačka Topola, Odelјenje za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine komunalno- stambene poslove i privredu, u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14)  i sa članom 39. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja,  („Službeni glasnik RS”,  broj 64/2015 ), oglašava izlaganje Materijala za rani javni uvid i to: PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA DEO  BLOKA 2 U  BAČKOJ TOPOLI, u sledećem tekstu:

RANI JAVNI UVID

ZA DEO BLOKA 2 U BAČKOJ TOPOLI

            Odluka o pristupanju izradi Plana detalјne regulacije za deo bloka 2 u  Bačkoj  Topoli“ , objavlјena je u Službenom listu opštine Bačka Topola  broj: 6/2017.

Rani javni uvid Materjala Plana detalјne regulacije za deo bloka 2 u  Bačkoj  Topoli je  u trajanju od 15 dana i održaće se od 18. 10.  do 2. 11. 2017. godine, u prostorijama, Uslužnog centra Opštinske uprave Bačka Topola, odnosno i sa  objavom istog na internet stranici   jedinice lokalne samouprave Bačka Topola.

                Opštinska uprava Odelјenje za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine komunalno- stambene poslove i privredu,    organizuje rani javni uvid u cilјu upoznavanja javnosti sa opštim cilјevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, kao i efektima planiranja.

Materijal za rani javni uvid (tekstualni i grafički deo) Plana detalјne regulacije za deo bloka 2 u  Bačkoj Topoli, izrađen je od strane: „JP ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE –NOVI SAD“ pod brojem: E-2632 od oktobra 2017. godine, i dostupan je u navedenom terminu u Uslužnom centru Opštinske uprave Bačka Topola, M. Tita br.30, kao i na: www.btopola.org.rs:

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, da daju mišlјenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti svoje eventualne primedbe i sugestije u pisanoj formi Odelјenju za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine komunalno- stambene poslove i privredu,  opštinske uprave Bačka Topola  M.Tita br.30, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaklјučno sa 2. 11. 2017. godine.       Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje se evidentiraju  mogu uticati na predloženo plansko rešenje.

 

ODELjENјE ZA PROSTORNO PLANIRANјE,  URBANIZAM,    GRAĐEVINARSTVO, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, KOMUNALNO- STAMBENE   POSLOVE I PRIVREDU

   OPŠTINSKA UPRAVA BAČKA  TOPOLA