Obaveštenje-Jedinstveni birački spisak

Na osnovu člana 14. i 15. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku («Službeni glasnik RS » br.104/09 i 99/11) tačke 10. Uputstva za sprovođenje zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik R S“ broj 15/2012) i  Odluke o raspisivanju izbora za predsednika Republike („Službeni glasnik R S“ broj 15/2017)  Opštinska uprava Bačka Topola daje obaveštenje:

            1. Obaveštavaju se građani sa prebivalištem  na teritoriji opštine Bačka Topola, da do 17. marta 2017. godine mogu u cilјu provere ličnih podataka i podnošenja zahteva izvršiti uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska za opštinu Bačka Topola i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku svakim radnim danom i subotom u vremenu od 7,00 do 14,00 časova počev od  03.03.2017. godine a do 17. marta 2017.godine do 24,00 časa.

            Birači imaju pravo da najkasnije pet dana pre zaklјučenja biračog spiska podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlјi (izabrano mesto glasanja- do 11.marta 2017).

Birači imaju pravo da najkasnije pet dana pre zaklјučenja biračog spiska podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu ( do 11.marta 2017.).

Pravo na uvid i podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac proglašene izborne liste i lice koje je on ovlastio,po istom postupku po kome to pravo imaju i građani uz prilaganje ovlašćenja i dokaza.

Pravo na upis u birački spisak imaju i interno raselјena lica prema mestu u kome su prijavlјeni kao interno raselјena lica, kao i mogućnost podnošenja zahteva za promene u Jedinstvenom biračkom spisku.

            Posebno se pozivaju lica koja će zaklјučno sa 02 aprilom 2017. godine steći punoletstvo, da izvrše uvid u birački spisak i zatraže upis uz prilaganje potrebnih dokaza.

            Građani pripadnici nacionalnih manjina sa prebivalištem na teritoriji opštine Bačka Topola mogu podneti zahtev u cilјu upisa imena i prezimena  prema pismu i pravopisu pripadnika nacionalne manjine u deo Jedinstvenog biračkog spiska za opštinu Bačka Topola. Uz zahtev se prilaže fotokopija lične karte.

            Rešenje na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku donosi Opštinska uprava do zaklјučenja biračkog spiska, a od zaklјučenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora ministarstvo nadležno za poslove uprave. Zahtev se podnosi neposredno ili preko Opštinske uprave.

 Birački spisak je izložen na uvid i to :

            - za teritoriju opštine Bačka Topola u prostorijama Opštinske uprave Bačka Topola u ul. Maršala Tita br. 30,  kod Satmari Norberta,

            Uvid u birački spisak, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana.

2. Zahtev za upis, brisanje, ispravku i dopunu neke činjenice biračkog spiska podnosi se  Opštinskoj upravi Bačka Topola, ul. M.Tita br. 30.

 

                                                                        Načelnik

                                                                Opštinske uprave

                                                                                                       Sedlar Peter

Preuzmi obaveštenje>>