Skip to main content

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је носилац пројекта Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине са седиштем у Новом Саду, Булевар Михајла Пупуина број 25, поднело захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – Канал „Мали Иђош- Његошево“ подсистема „Мали Иђош“ регионалног система за снабдевање водом Северне Бачке на катастарским парцелама број 4709, 4710, 3789/3, 4139/5, 4140/3, 4141/3, 4159/11, 4159/8, 4708/5, 4711/11, 4711/14, 4711/3, 4711/4, 4735/2, 4986/2, 5020/4, 5021/2, 5022/2 и 5027/2, све у КО Бачка Топола у Општини Бачка Топола.

Увид у садржину захтева и приложену документацију може се извршити у просторијама Општинске управе Бачка Топола у Бачкој Тополи, улица Маршала Тита број 30 у канцеларији руководиоца Одељења за просторно планирање, у периоду од 15. 03. 2024. до 25.03.2024. год. сваког радног дана од 8,оо до 14,оо часова, као и на званичном сајту: www.btopola.org.rs

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљење овом органу на горе наведену адресу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

                                                       РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
                                                      Сузана Нешић Патаки, дипл.правник

Документација>>

 

Desni baner