Skip to main content

Obeveštenje

Desni baner

Obaveštenje

Obaveštavaju se građani opštine Bačka Topola da su prema preliminarnim podacima, sredstva za projekat sufinansiranja mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bačka Topola za 2023. godinu (Javni poziv broj 31-35/2023-V  od 10. oktobra 2023. godine) utrošena i da će se nakon donošenja rešenja po podnetim prijavama znati da li je preostalo sredstava za dalju dodelu subvencija.

Obaveštenje - procena uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje sistema za navodnjavanje ''Lukač'' na katastarskim parcelama broj 1554/2 i 1554/3 k.o. Mali Beograd sa crpilištem na k.p. broj 1307 k.o. Mali Beograd i cevovodom za snadbevanje na k.p. 2343 i 1307 k.o. Mali Beograd,  (investitor''Лукач путеви'' д.о.о.) 

Obaveštenje

Studija

Obaveštenje podnosiocima zahteva za ostvarivanje prava na naknadu troškova analize plodnosti poljoprivrednog zemljišta na teret budžeta opštine Bačka Topola

         Opštinsko veće opštine  Bačka Topola na sednici održanoj dana  14.07.2023.godine donelo je  Pravilnik o uslovima  i postupku ostvarivanja  prava na naknadu troškova analize plodnosti poljoprivrednog zemljišta na teret budžeta opštine Bačka Topola („Službeni list opštine Bačka Topola“, broj 16/2023).