Skip to main content

Obnova dečijeg dodatka

Pravo na dečji dodatak ostvaruje se u trajanju od godinu dana od dana podnetog zahteva. Korisnik dečjeg dodatka može obnoviti zahtev najranije 30 dana pre isteka važnosti rešenja. Ukoliko korisnik obnovi zahtev po isteku važnosti rešenja pravo na dečiji dodatak priznaje se od dana podnetog zahteva.

Ako u toku korišćenja prava nastupe promene koje su od uticaja na ostvarivanje prava stranka je u obavezi da u roku od 15 dana od dana nastale promene prijavi promenu Službi.

Dokumentacija za produženje prava (obnovu) na dečiji dodatak:

  • Zahtev za ostvarivanje prava na dečji dodatak
  • Lične karte odraslih članova zajedničkog domaćinstva
  • Dokazi o nezaposlenosti (uverenje sa Zavoda za tržište rada)
  • Potvrde o prihodima ostvarenim u tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva za sve članove zajedničkog domaćinstva (i to: zarada, samostalna delatnost i drugi prihodi koji se oporezuju prema Zakonu o porezu na dohodak građana, penzija, invalidnina itd.),
  • Overena izjava o prihodima ostvarenim od neregistrovanih delatnosti (sezonski i razni povremeni poslovi) za podnosioce zahteva koji ne ostvaruju nijednu drugu vrstu prihoda
  • Potvrde o svojstvu redovnog učenika za decu školskog i predškolskog uzrasta (osnovna, srednja škola i predškolska ustanova), 

 

Oslobođeno plaćanja takse 

 

Detaljne informacije se mogu dobiti u Službi društvene brige o deci.

Kontakt osoba: 

Nataša Kosanović

027/715-310