Skip to main content

Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta

Ostale naknade po osnovu rođenja  i nege deteta  i posebne nege deteta , može ostvariti majka i žena koja je usvojitelj , hranitelj ili staratelj deteta , a  koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode :

 1. a  u momentu rođenja deteta je nezaposlena i nije ostvarila pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti ,
 2. po osnovu samostalnog obavljanja delatnosti ,
 3. kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje ima status lica koje samostalno obavlja delatnost prema zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana ,
 4. po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova ,
 5. po osnovu ugovora o delu ,
 6. po osnovu autorskog ugovora ,
 7. po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora van radnog odnosa . 

Potrebna dokumentacija za ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta :

 • Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade ( podnosi se u Službi društvene brige o deci ) ,
 • fotokopija kartice tekućeg računa , 
 • potvrda o osnovicama na koje su plaćeni doprinosi za obavezno socijalno , penzijsko i invalidsko osiguranje  ( samostalno obavljanje delatnosti i poljoprivredni osiguranici ) 
 • lična karta očitana na čitaču ili fotokopija ,
 • izjava o saglasnosti za službeno prikupljanje dokumentacije ( tekst izjave je na zahtevu ) .

 

Pravo na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta ostvaruje se na isti način na koji se  ostvaruje i  pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta za lica zaposlena kod poslodavca . 

 

Detaljne informacije se mogu dobiti u Službi Društvene brige o deci

Kontakt telefon 024/715-310 lokal 122.