Skip to main content

Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta

Ostale naknade po osnovu rođenja  i nege deteta  i posebne nege deteta , može ostvariti majka i žena koja je usvojitelj , hranitelj ili staratelj deteta , a  koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode :

 1. po osnovu samostalnog obavljanja delatnosti,
 2. kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje ima status lica koje samostalno obavlja delatnost prema zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana,
 3. ako je u momentu rođenja deteta nezaposlena i nije ostvarila pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti
 4. po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova,
 5. po osnovu ugovora o delu,
 6. po osnovu autorskog ugovora,
 7. po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora van radnog odnosa. 

Potrebna dokumentacija za ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta 

 • zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade (podnosi se u Službi društvene brige o deci),
 • potvrda o osnovicama na koje su plaćeni doprinosi za obavezno socijalno, penzijsko i invalidsko osiguranje  (samostalno obavljanje delatnosti i poljoprivredni osiguranici) 
 • fotokopija kartice tekućeg računa, 
 • lična karta očitana na čitaču ili fotokopija ,
 • izjava o saglasnosti za službeno prikupljanje dokumentacije (tekst izjave je na zahtevu).

Pravo na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta ostvaruje se na isti način na koji se  ostvaruje i  pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta za lica zaposlena kod poslodavca . 

Detaljne informacije se mogu dobiti u Službi Društvene brige o deci

Kontakt telefon 024/715-310 lokal 122.