Skip to main content

Obaveštenje - procena uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje sistema za navodnjavanje ''Lukač'' na katastarskim parcelama broj 1554/2 i 1554/3 k.o. Mali Beograd sa crpilištem na k.p. broj 1307 k.o. Mali Beograd i cevovodom za snadbevanje na k.p. 2343 i 1307 k.o. Mali Beograd,  (investitor''Лукач путеви'' д.о.о.) 

Obaveštenje

Studija

Desni baner