Skip to main content

Naknada zarade za vreme roditeljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta

Pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta ostvaruje zaposleni kod pravnih i fizičkih lica ( zaposleni kod poslodavca – majka deteta).

Naknadu zarade može ostvariti  i otac deteta , jedan od usvojitelja , hranitelj i staratelj deteta , kada u skladu sa propisima o radu koristi odsustvo.     

Potrebna dokumentacija:

  • Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta
  • Izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad majke – doznaka (original), 
  • Izveštaj o početku prve privremene sprečenosti za rad majke – održavanje trudnoće , 
  • Izvodi iz matične knjige rođenih za svu decu, 
  • Rešenje poslodavca o pravu na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta , 
  • Fotokopija kartice tekućeg računa ,
  • Lična karta očitana na čitaču ili fotokopija .
  • Izjava o saglasnosti za pribavljanje podataka neophodnih u postupku odlučivanja o pravu ( teks izjave se nalazi na obrascu zahteva ).

 

 Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta , ostvaruju zaposleni kod poslodavca ( majka , otac , usvojitelj , hranitelj ili staratelj ) , najduže do navršenih 5 godina starosti deteta . 

Potrebna dokumentacija za dobijanje mišljanja prvostepene komisije: 

Potrebna dokumentacija za donošenje rešenja za posebnu negu: 

- Oslobođeno plaćanja takse. 

 

Detaljne informacije se mogu dobiti u Službi društvene brige o deci 

Kontakt TELEFON 024/715- 310 lokal 122