Skip to main content

Dečiji dodatak

Pravo na dečji dodatak ostvaruje jedan od roditelja koji neposredno brine o detetu , koji je državljanin Republike Srbije i ima prebivalište u R. Srbiji za prvo, drugo, treće i četvrto dete po redu rođenja u porodici , u trajanju od godinu dana od dana podnetog zahteva , pod uslovima predviđenim Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Pod istim uslovima pravo na dečiji dodatak ima i staratelj deteta . 

 Potrebna dokumentacija: 

 • Zahtev za ostvarivanje prava na dečji dodatak (obrazac se dobija besplatno u Službi društvene brige o deci ) 

 • Izvodi iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici, 

 • Uverenje podnosioca zahteva da je državljanin R. Srbije , 

 • Lične karte odraslih članova zajedničkog domaćinstva , a za decu prijave prebivališta , 

 • Potvrde o prihodima ostvarenim u tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva za sve članove zajedničkog domaćinstva (i to: zarada, samostalna delatnost i drugi prihodi koji se oporezuju prema zakonu o porezu na dohodak građana, penzija, invalidnina itd.), 

 • Uverenja Službe za katastar nepokretnosti o katastarskom prihodu u prethodnu godinoj za sve članove zajedničkog domaćinstva (iz mesta rođenja i mesta prebivališta), 

 • Dokazi o posedovanju ili neposedovanju nepokretnosti, kao i odgovarajućeg stambenog prostora (vlasnički list, ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu, ugovor o korišćenju stana), 

 •  Potvrde o svojstvu redovnog učenika za decu školskog uzrasta (osnovna i srednja škola) ,  

 • Izjava o zajedničkom domaćinstvu (tekst izjave na obrascu zahteva) 

 • Izjava da neposredno brine odeci (tekst izjave na obrascu zahteva) 

 • Izjava o neposedovanju likvidnih i novčanih sredstava ( tekst izjave na obrascu zahteva) ,

 •   Potvrda nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje (dostavlja se samo u slučaju dokazivanja tog statusa), 

 • Akt o razvrstavanju za dete ometeno u razvoju (dostavlja se samo u slučaju dokazivanja tog statusa) ,

 • Rešenje o pravu na tuđu negu i pomoć ( TNP ) - za decu koja ostvaruju ovo pravo , kao i dokaz od suda o produženom roditeljskom pravu , 

 • Potvrda o korišćenju prava na novčanu socijalnu pomoć ( NSP ) ,

 • Dokazi  na osnovu kojih se ostvaruje status samohranog roditelja (umrlica za drugog roditelja, dokaz o poveravanju deteta nakon razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice ili izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva, potvrda o služenju zatvorske kazne , dokaz o nasilju u porodici i dr. ) 

(dostavlja se samo u slučaju dokazivanja) 

 • Dokazi o nezaposlenosti (uverenje sa Zavoda za tržište rada ) , 

 • Dokazi o starateljstvu – rešenje nadležnog organa starateljstva .

Oslobođeno plaćanja takse 

 

Detaljne informacije se mogu dobiti u Službi društvene brige o deci.

Telefon: 024/715-310 lokal 122