Skip to main content

Opštinsko pravobranilaštvo Opštine Bačka Topola

Adresa za prijem pošte:

poštanski fah 9

24300 Bačka Topola


Rešenje o postavljenju Opštinskog pravobranioca Opštine Bačka Topola


OBAVEŠTENJE

Opštinsko pravobranilasštvo Opštine Bačka Topola neće raditi u periodu od 26.12.2023 god do 14.01.2023 god zbog korišćenja godišnjeg odmora, te se u tom periodu neće primati pošta za potrebe pravobranilaštva