Skip to main content

Registracija stambenih zajednica

Link do web stranice ministarstva >>

Prezentacija zakona o stanovanju >>

Savetodavna pomoć >>

Odluka o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada >>

Preuzmi kućni red >>

Poštovani građani,

            Stupanjem na snagu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (''Sl.glasnik RS'', br. 104/16 i 09/2020 – dr. zakon) dana 31.12.2016. godine prestao je da važi Zakon o održavanju stambenih zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 44/95, 46/98, 1/01 – US, 101/05 – dr. zakon, 27/11 – US,  88/2011), na osnovu koga je opština Bačka Topola vodila evidenciju Skupština/Saveta zgrada i izdavala uverenja o formiranju Skupštine/Saveta zgrade i izboru predsednika u skladu sa čl. 162. Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl.list SRJ” br. 33/97 31/01 i „Sl.glasnik RS“, br. 30/2010).

+ Obrazac prijave za registraciju stambene jedinice >>

+ Dodatak prijavi >>

+ Obrazac prijave za ažuriranje podataka >>

+ Model zapisnika sa sednice i odluka o izboru upravnika stambene jedinice >>

+ Dokumentacija za registraciju stambene zajednice >>

+ Zakon o stanovanju i održavanju zgrada >>

+ Pravilnik o sadržini registra i dokumentaciji >>

+ Pravilnik o programu ispita i načinu polaganja ispita >>

Novim Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada propisana je obaveza skupština ili saveta zgrada koji su formirani u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 31.12.2016. godine, kao i obaveza vlasnika posebnih delova zgrade u kojoj nije formirana skupština ili savet zgrade, da u roku od šest meseci od dana početka rada Registra izvrše registraciju stambene zajednice podnošenjem prijave registru od strane upravnika ili drugog zakonom ovlašćenog lica u skladu sa čl. 22. i 23. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl.glasnik RS“, br.104/16 i 09/2020 – dr. zakon).

Ovim putem vas obaveštavamo da je počela registracija stambenih zajednica koje se nalaze  na teritoriji opštine Bačka Topola, podnošenjem prijava za registraciju Odelјenju za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine, komunalno-stambene poslove i privredu Opštinske uprave Bačka Topola (u dalјem tekstu: Odelјenje).

            Registar stambenih zajednica (u dalјem tekstu: Registar) vodi Odelјenje u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 104/16 i 09/2020 – dr. zakon).

Registar je elektronska baza podataka i dokumenata u kojoj su sadržani podaci o stambenim zajednicama na teritoriji svake lokalne samouprave, a jedinstvenu, centralnu i javnu bazu podataka u kojoj su objedinjeni podaci o stambenim zajednicama iz svih registara na teritoriji Republike Srbije vodi Republički geodetski zavod.

            Registrator je lice koje je ovlašćeno za vođenje Registra i koje je dužno da obezbedi zakonito, ažurno i tačno vođenje Registra.

U skladu sa čl. 19. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada u postupku registracije, Registrator vrši isklјučivo proveru formalnih uslova za upis podataka u Registar, koji su predmet registracije i objavlјivanja, na osnovu činjenica iz prijave i priloženih dokumenata, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kojima su dokumenti doneti.

Registrator proverava ispunjenost sledećih uslova:

 1. nadležnost za postupanje po prijavi,

 2. da li je podnosilac prijave lice koje, u skladu sa Zakonom, može biti podnosilac takve prijave,

 3. da li prijava sadrži sve propisane podatke i dokumente,

 4. da li su podaci navedeni u prijavi u skladu sa registrovanim podacima i dokumentima, i

 5. da li je uz prijavu dostavlјen dokaz o uplati propisane administrativne takse.

Pokretanje postupka registracije:

 • Postupak registracije pokreće se podnošenjem prijave Odelјenju putem pisarnice u Opštinskoj upravi Bačka Topola, ul. Maršala Tita broj 30.

 • Obrazac prijave za upis u Registar sa pregledom dokumenata koja su potrebna da se prilože uz prijavu, zainteresovana lica mogu dobiti na pisarnici ili na internet stranici opštine Bačka Topola.

 • Uz prijavu prilaže se i dokaz o uplati lokalne administrativne takse u iznosu od 350,00 dinara za zahtev i rešenje.

Dokumentacija i propisi za registraciju stambene zajednice:

 1. Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice,

 2. Dodatak prijavi,

 3. Obrazac prijave za ažuriranje podataka,

 4. Model zapisnika sa sednice i odluka o izboru upravnika stambene zajednice,

 5. Potrebna dokumenta za registraciju stambene zajednice,

 6. Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada (''Sl. glasnik RS'', broj 104/16 i 09/2020 – dr. zakon),

 7. Pravilnik o sadržini registra i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju podataka o stambenim zajednicama, kao i načinu podnošenja podataka i dokumenata (''Sl. glasnik RS'', br. 49/17),

 8. Pravilnik o programu ispita i načinu polaganja ispita, uslovima za sticanje i oduzimanje licence za profesionalnog upravnika i sadržini registra profesionalnih upravnika (''Sl. glasnik RS'', br. 41/17).

 

Kontakt osoba:

Slađana Mudrinić, dipl.pravnik, tel. 024/715-310/lok 119  

E-mail: sladana.mudrinic@btopola.org.rs