Turistička organizacija

Turistička organizacija opštine Bačka Topola je posebna organizacija koja je osnovana u cilju valorizacije, očuvanja i zaštite turističkih vrednosti, kao i razvoja turizma na teritoriji  opštine Bačka Bačka Topola i planiranja, kordinacija i upravljanje turističkim aktivnostima. Turistička organizacija opštine Bačka Topola, gde je osnivač Opština bavi se svim aktivnostima vezanim za unapređenje i razvoj turizma lokalne zajednice. Po Statutu Turističke organizacije opštine Bačka Topola poslovi Turističke organizacije su:

 
  1. promocije turizma u opštini;
  2. podsticanje programa izgradnje turističke infrastrukture i uređenje prostora;
  3. koordiniranje aktivnosti i saradnje između privrednih i drugih subjekata u turizmu koji neposredno i posredno deluju na unapređenju i promociji turizma;
  4. donošenje godišnjeg programa i plana promotivnih aktivnosti u skladu sa Strategijom promocije turizma, planovima TOV I TOS-a;
  5. obezbeđivanje informativno-propagandnog materijala kojim se promovišu turističke vrednosti opštineо (štampane publikacije, audio i video promotivnog materijala, internet prezentacija itd.), a u saradnj sa nadležnim organima i turističke organizacije za turistička mesta;
  6. prikupljanje i objavljivanje informacija o celokupnoj turističkoj ponudi na svojoj teritoriji, kao i druge aktivnosti značajne za turizam;
  7. organizovanje i učešće u organizaciji turističkih, naučnih, stručnih, sportskih, kulturnih i drugih skupova i manifestacija;
  8. formiranje turističko-informativnih centara (za prihvat turista, pružanje besplatnih informacija turistima, prikupljanje podataka za potrebe informisanja turista, upoznavanje turista sa kvalitetom turističke ponude, upoznavanje nadležnih organa sa pritužbama turista dr.;
  9. druge aktivnosti u skladu sa osnivačkim aktom i statutom.

U dosadašnjim aktivnostima Turistička organizacija na planu unapređenja i promocije turizma opštine Bačka Topola imala je značajan udeo i po broju nastupa i po utrošenim sredstvima. Za elementarni razvoj turizma u našem regionu, neophodno je da uzimamo učešće u sajamskim manifestacijama, posebno u Ljubljani, Bratislavi, Beogradu, Budimpešti, Berlinu i u Novom Sadu, kao i u mnogobrojnim turističkim manifestacijama širom Srbije kako bi kroz distribuciju štampanih materijala, promociju ugostiteljskih objekata, promociju lokalnih manifestacija i ostalih turističkih vrednosti, našli svoje mesto na turističkoj mapi Srbije a i šire.

www.backatopola.org.rs