Savetnik za zaštitu prava pacijenata

Savetnik za zaštitu pacijenata u jedinici lokalne samouprave - brošura >>

Zahtev za besplatnu pravnu pomoć>>


Stupanjem na snagu Zakona o pravima pacijenata (“Službeni glasnik RS” br.45/2013) u maju 2013. godine lokalna samouprava je dobila novu nadležnost, zaštitu prava pacijenata. Zakonom je predviđeno da ovu dužnost obavljaju Savetnik za zaštitu prava pacijenata i lokalni Savet za zdravlje.

U skladu s tim, rešenjem opštinskog Veća opšitne Bačka Topola  je obrazovan Savet za zdravlje u opštini Bačka Topola. Savet za zdravlje čine  predstavnici lokalne samouprave, udruženja  građana iz reda pacijenata, zdravstvenih ustanova sa teritorije opštine i  nadležne Filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Poslove Savetnika obavlja Mak Arpad diplomirani pravnik (arpad.mak@btopola.org.rs ili tel.024 715 310 lokal 111)

Savetnik za zaštitu prava pacijenata ima dvostruku ulogu: postupa po podnetom prigovoru i daje potrebne savete i informacije o pravima pacijenata. Savetnik pacijenata ima obavezu da dostavlja izveštaj Savetu za zdravlje svaka tri meseca, nakon šest meseci i godišnji izveštaj.

Prava pacijenata po kojima postupa savetnika pacijenata, definisana Zakonom o pravima pacijenata (“Službeni glasnik RS” br.45/2013) su:

 1. Pravo na dostupnost zdravstvene zaštite

 2. Pravo na informacije

 3. Pravo na preventivne mere

 4. Pravo na kvalitet pružanja zdravstvene usluge

 5. Pravo na bezbednost pacijenta

 6. Pravo na obaveštenje

 7. Pravo na slobodan izbor

 8. Pravo na drugo stručno mišljenje

 9. Pravo na privatnost i poverljivost

 10. Pravo na pristanak

 11. Pravno na uvid u medicinsku dokumentaciju

 12. Pravo na poverljivost podataka o zdravstvenom stanju pacijenta

 13. Pravo pacijenta koji učestvuje u medicinskom istraživanju

 14. Pravo deteta u stacionarnim zdravstvenim ustanovama

 15. Pravo pacijenta da na sopstvenu odgovornost napusti stacionarnu zdravstvenu ustanovu

 16. Pravo na olakšanje patnji i bola

 17. Pravo na poštovanje pacijentovog vremena

 18. Pravo na prigovor

 19. Pravo na naknadu štete

Dužnosti pacijenta:

 1. Odgovornost pacijenta za lično zdravlje

 2. Odgovornost pacijenta prema drugim korisnicima zdravstvenih usluga

 3. Odgovornost pacijenata prema zdravstvenim radnicima, odnosno zdravstvenim saradnicima

Link za Zakon o pravima pacijenata: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2013/1283-13Lat.pdf

Postupanje Savetnika za zaštitu prava pacijenata je regulisano Pravilnikom o načinu postupanja po prigovoru, obrascu i sadržaju zapisnika i izveštaja savetnika za zaštitu prava pacijenata ( “Službeni glasnik RS”, broj 71/2013).

Radno vreme Savetnika za zaštitu prava pacijenata je svakim radnim danom od 7,00 do 13,00 časova u prostorijama opštinske uprave (kancelarija za pravnu pomoć).

Predsedniku Saveta za zdravlje pacijenti se mogu obratiti svakog četvrtka od 12,00 do 13,00 časova.

Link: Ministarstvo zdravlja : http://www.zdravlje.gov.rs/

Link: Republički Fond za zdravstveno osiguranje : http://www.rfzo.rs/