Rešenje o davanju saglasnosti na cenu komunalne usluge snabdevanje toplotnom energijom, isporučiocu toplotne energije JP "Komgrad" Bačka Topola