Obaveštenje o upravljanju komunalnim otpadom

    Članom 22 .Odluke o upravljanju komunalnim otpadom i održavanju čistoće na površinama javne namene („Službeni list opštine Bačka Topola“, broj 26.1./22)  je propisano  da lice koje vrši sakuplјanje, transport, tretman, odnosno skladištenje posebnih vrsta otpada (upravlјanje istrošenim baterijama i akumulatorima, upravlјanje otpadnim ulјima, upravlјanje otpadnim gumama, upravlјanje otpadom od električnih i elektronskih proizvoda, upravlјanje otpadnim fluorescentnim cevima koje sadrže živu, upravlјanje otpadom koji sadržiazbest, upravlјanje otpadnim vozilima, upravlјanje medicinskim, farmaceutskim otpadom, upravlјanje otpadom metala i aluminijuma i upravlјanje otpadom iz proizvodnje titan-dioksida), mora imati dozvolu od nadležnog organa, za sva postupanja, sa svakom od navedenih vrsta  otpada. Zabranjuje se zvučno oglašavanje o prihvatu i preuzimanju posebne vrste otpada.

    Obaveštavaju se  građani opštine Bačka Topola da  lica koja se zvučno oglašavaju o prihvatu i preuzimanju posebne vrste otpada mogu da prijave na telefon 024/715-310 lokal 114 komunalnom inspektoru Opštinske uprave Bačka Topola.