Konkurs sport 2022

1. prijava - Osnovni podaci>>
2. prijava - Predlog programa>>
3. prijava - Budžet projekta>>
4. prijava - Izjava da sredstva nisu na drugi način obezbeđena>>
5. prijava - Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Javni konkurs  sport 2022>>
Pravilnik sportskih organizacija 2022>>

Rang lista>>

Rešenje o dodeli>>

Informacija:
U skladu sa članom 11. stav 2. Pravilnika o dodeli sredstava iz budžeta opštine Bačka Topola i o kriterijumima i merilima za kategorizaciju sportskih organizacija (‘’Sl. list opštine B.Topola’’, broj 1/2022) Predsednik opštine objavljuje informaciju za sve učesnike konkursa koji su dobili manji iznos sredstava od traženog, da bez odlaganja treba da dostave novu specifikaciju troškova, u skladu sa dodeljenim sredstvima, odnosno obaveštenje o tome da odustaju od sredstava koja su im dodeljena.