Poziv za javnu prezentaciju urbanističkog projekta - urbanističko arhitektonska razrada lokacije - za izgradnju kompleksa farme za uzgoj živine na katasterskim parcelama broj: 1543 i 1544 k.o. Bačka Topola