Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada

Opštinska uprava Bačka Topola, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr. zakon) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada na  lokacija operatera Bečejski put bb,  na kat parceli 6201 k.o. Bačka Topola  podnet od operatera  ad „Grmeč“ , ulica Bečejski put  bb. Bačka Topola

Nadležni organ obaveštava javnost da je 16. 03 2021. godine operater  ad „Grmeč“ , ulica Bečejski put  bb. Bačka Topola (registrovano kod APR sa matičnim brojem 08385955,  pretežna delatnost 3832 – Ponovna upotreba razvrstanih materijala), podneo zahtev za izdavanje –  dozvole za skladištenje i  neopasnog otpada na  lokacija operatera.

Navedni operater obavlja aktivnosti skladištenja  neopasnog otpada na teritoriji opštine Bačka Topola , i to: prijem, merenje i istovar neopasnog otpada na mesto skladištenja  i vrši tretman- pripremu  otpada mehaničkom obradom  za transport. Pripremne operacije sa otpadom koje operater preduzima su razvrstavanje, demontaža, sortiranje, sečenje, sabijanje, sušenje i drugo.
Na teritoriji grada Bačka Topola ,  operater obavlja delatnost skladištenja neopasnog otpada.

operatera  ad „Grmeč“ , ulica Bečejski put  bb. Bačka Topola stovarište nalazi se na kat. par. br. 6201,  KO Bačka Topola

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 30 dana od dana objavljivanja oglasa, na e-mail: aleksandra.pevec@btopola.org.rs

Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u opštinskoj upravi Bačka Topola, Odeljenje za inspekcijske poslove, Maršala Tita  br. 30, 24300 Bačka Topola, od 10 - 12 časova.