Oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u drugom krugu u opštini Bačka Topola - digitalno javno nadmetanje

Predsednik opštine Bačka Topola je uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprovrede RS br. 320-11-3597/2021-14 od dana 08.04.2021. god., doneo Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bačka Topola i raspisao Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.
Ove godine se shodno  odredbama Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakupu i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br. 16/17, 111/17, 18/19, 45/19, 3/20, 25/20 i 133/20) nadmetanje odvija elektronskim putem, preko veb-aplikacije za sprovođenje javnog nadmetanja.
Veb-aplikacija za sprovođenje javnog nadmetanja dostupna je na zvaničnoj veb-prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište . (Aplikacija-digitalno javno nadmetanje).
Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 12,00 časova, dana 21.04.2021.godine.
Otvaranje ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini održaće se dana 29.04.2021.god sa početkom u 12,00 časova.
U prilogu se nalazi Uputstvo za zakupce.

Oglas>>

Saglasnost>>

Uputstvo za zakupce>>

Link Uprave za poljoprivredno zemljište>>

Spisak>>