Odelјenje za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo , zaštitu životne sredine, komunalno-stambene poslove i privredu

 

Javni uvid planskih dokumenata i urbanističkih projekata


 

Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonska razrada lokacije na katastarskim parcelama broj 1811, 1812, 1813, 1814 i 1815 K:O: Bačka Topola

Preuzmi urbanistički projekat>>

Preuzmi potvrdu>>


Urbanistički projekat za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa-Gebi

Preuzmi potvrdu>>

Preuzmi urbanistički projekat>>


Urbanistički projekat E-81/18-UP "Orahovo" D.O.O. Novo Orahovo K.P. 2793/1 K.O. Novo Orahovo

Preuzmi potvrdu>>

Preuzmi urbanistički projekat>>


Urbanistički projekat za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa

Preuzmi potvrdu >>

Preuzmi dokumente >>


Projekat za izgradnju samoslužne autoperionice

Preuzmi plan >>

Preuzmi potvrdu >>


Urbanistički projekat auto kampa

Preuzmi urbanistički projekat >>


Urbanistički projekat fudbalske akademije u Bačkoj Topoli

Preuzmi urbanistički projekat >>


Preuzmi takse >>
Preuzmi naknade za opštinske uprave>>


Preuzmi Odluke>>


Registar investitora>>


Posebna dokumenta:

Zahtev za potvrđivanje urbanističkog projekta>>

Zahtev za postavljanje montažnog objekta>>

Zahtev za uklanjanje objekta>>

Zahtev za raskopavanje javne površine>>

Zahtev za kategorizaciju smeštaja>>

Zahtev za izdavanje informacije o lokaciji >>

Zahtev za produženje radnog vremena>>

Zahtev za izdavanje Odobrenja za ekshumaciju posmrtnih ostataka>>

Zahtev za izdavanje rešenja o izmeni režima saobraćaja u redovnim uslovima i u uslovima izvođenja radova na putu>>


Kontakt:

Kiškarolj Zoltan - načelnik odelenja za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo , zaštitu životne sredine, komunalno-stambene poslove i privredu (715-059)

Vesna Prica Brković - samostalni savetnik urbanizma i građevinarstva (715-310, lokal 125)

Tijana Šarčević - građevinski inspektor (715-310, lokal 113)