Dokumentacija opšte uprave

Raspored rada mesnih kancelarija u 2018. godini >>


Pisarnica:

Zahtev za ispravku podataka u matičnoj knjizi >>

Zahtev za promenu ličnog imena >>

Kontakt:

Vujinović Tatjana - viši referent kancelarijskog poslovanja (715-310, lokal 103)

Ađva Eva - viši referent kancelarijskog poslovanja


Matičarska služba:

Izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih >>

Zahtev za izdavanje uverenja o državljanstvu >>

Matičari uplatnice >>

Kontakt:

Marija Vujković - matičar (715-480)


Društvena briga o deci

Dokumentacija potrebna za produženja prava na dečiji dodatak>>

Priznavanje prava na dečji dodatak>>

Roditeljski dodatak za prvo, drugo, treće i četvrto dete>>

Zahtev za naknadu dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete trećeg, odnosno četvrtog reda rođenja>>

Potrebna dokumentacija za uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva>>

Dokumentacija potrebna za roditeljski dodatak za nezaposlene majke za treće i četvrto dete>>

Kontakt:

Vesna Janić - viši referent za administrativne poslove u oblasti društvene brige o deci i boračko invalidske zaštite (715-310, lokal 130)

Nataša Kosanović - samostalni stručni saradnik za poslove društvene brige o deci (715-310, lokal 122)


Overe i uverenja:

Od 1. marta 2017. g. se ne radi u prostorijama Opštinske uprave.

Kontakt:

Ađva Eva - viši referent kancelarijskog poslovanja (715-310)