Lokalni registar izvora zagađivanja

Kako se dostavljaju podaci za lokalni registar izvora zagađivanja?

U skaldu sa Pravilnikom kojim je propisana metodologija vođenja lokalnog registra, obrasce, koje možete preuzeti na ovoj stranici (Obrazac 1, Obrazac 2, Obrazac 3, Obrazac 4 i Obrazac 5), treba popuniti uz pomoć računara.

Jedan komplet popunjenih obrazaca se dostavlja u elektronskoj formi, bez potpisa i overe, na email adresu aleksandra.pevec@btopola.org.rs

Jedan komplet popunjenih i odštampanih obrazaca dostavlja se na Šalteru Pisarnice, ulica Maršala Tita br. 30. Odštampani obrasci treba da budu potpisani, overeni i ukoričeni u jedinstveni dokument.

Za dodatne informacije možete se obratiti inspektoru za zaštitu životne sredine, Aleksandra Pevec, tel: 024/715-310, lokal 113

Preuzmite obrasce za lokalni registar izvora zagađivanja:

+ Obrazac 1 - Opšti podaci i sirovine (.xls)

+ Obrazac 2 - Emisije u vazduh (.xls)

+ Obrazac 3 - Emisije u vode (.xls)

+ Obrazac 4 - Emisije u tlo (.xls)

+ Obrazac 5 - Upravljanje otpadom (.xls)
 

Preuzmite propise kojima je regulisano vođenje i obaveza dostavljanja podataka za Lokalni registar izvora zagađivanja:

+ Zakon o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon i 43/2011 - odluka US)

+ Pravilnik o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka ("Sl. glasnik RS", br. 91/2010 i 10/2013)

+ Prlog 1 - spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za nacionalni (Lista 1) i lokalni (Lista 2) registar

+ Prilog 2 - spisak zagađujućih materija

+ Prilog 3 - VAZDUH - zagađujuće materije po delatnostima

+ Prilog 4 - VODE  zagađujuće materije po delatnostima