Јавни оглас за прикупљање писмених понуда ради отуђења непокретности из јавне својине општине Бачка Топола - кат.парц.бр. 1320 КО Бајша