Конкурс спорт 2022

1. пријава - Основни подаци>>
2. пријава - Предлог програма>>
3. пријава - Буџет пројекта>>
4. пријава - Изјава да средства нису на други начин обезбеђена>>
5. пријава - Изјава о непостојању сукоба интереса>>
Јавни конкурс спорт 2022>>
Правилник спортских организација 2022>>

Ранг листа>>

Решење о додели>>

Информација:
У складу са чланом 11. став 2. Правилника о додели средстава из буџета општине Бачка Топола и о критеријумима и мерилима за категоризацију спортских организација (‘’Сл. лист општине Б.Топола’’, број 1/2022) Председник општине објављује информацију за све учеснике конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања треба да доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.