Пољочуварска служба

Редни
Број
Катастарска
општина
Број
Телефона
1 Гунарош 061/2605067
2 Мали Београд 061/2605025
3 Његошево 061/2605069
4 Бачка Топола 061/2605073
5 Ново Орахово 061/2605075
6 Стара Моравица 061/2605078
7 Горња Рогатица 061/2605027
8 Бајша 061/2605081
9 Пачир 061/2605024
10 Кординатор 061/2604704